al. Piłsudskiego 9/9 70-422 Szczecin

605 954 093 Umów wizytę

Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić: 605 954 093

Kancelaria Patentowa Szczecin Rzecznik Patentowy Szczecin

W sferze działania kancelarii znajduje się prowadzenie wszelkich spraw z zakresu wynalazczości i ochrony własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych.

Kancelaria Patentowa Szczecin O firmie

TeCo - Kancelaria Patentowa
Rok założenia 1993
właściel inż. Ewa Apanasewicz - rzecznik patentowy Szczecin

Posiadam uprawnienia do reprezentacji swoich Klientów przed:

 • Krajowym Urzędem Patentowym RP w Warszawie (wpis na listę rzeczników patentowych - 2229)
 • Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (wpis na listę europejskich rzeczników patentowych - 146 380)
 • Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (wpis na listę europejskich rzeczników patentowych ds. wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych - 27145)

Ubezpieczenie OC (obowiązkowe) z tytułu prowadzenia Kancelarii.

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie:

Kancelaria Patentowa Szczecin Oferta

W sferze działania kancelarii znajduje się prowadzenie wszelkich spraw z zakresu wynalazczości i ochrony własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych. Kancelaria pełni rolę pełnomocnika i doradcy oraz sprawuje pełną obsługę patentową.

Formami działania Kancelarii są w szczególności:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowaniem, zgłaszaniem i ochroną: (dokumentacja zgłoszeniowa i prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM) w zakresie:
 • przeprowadzanie badań zdolności rejestrowej znaków towarowych,
 • przeprowadzanie badań i poszukiwań patentowych,
 • zabezpieczanie interesów właścicieli i twórców-autorów,
 • doradztwo prawno-patentowe,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ściganie naruszeń,
 • opracowanie opinii i ekspertyz, wyliczanie wartości znaku towarowego.

PROCEDURY ZGŁOSZENIOWE W SYSTEMIE: KRAJOWYM, EUROPEJSKIM I MIĘDZYNARODOWYM.

Kancelaria Patentowa Szczecin Znak towarowy

Ustawy z dnia 30.06.2000 r.

Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami.

 • Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa."
 • Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. ( §120 ust 1i2 Ustawy z dnia 30.06.2000 r) Prawo własności przemysłowej...
 • Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (EUIPO)
 • Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.
 • Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. ( §153 ust. 1,2,3 Ustawy z dnia 30.06.2000 r) Prawo własności przemysłowej...

W celu eliminowania podobieństwa znaków, w Art.132 ust. 1 i 2 powołanej Ustawy zapisano:

Art. 132. 1 Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do:

 • zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych;
 • znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby;
 • wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego ochrona wygasła, jeżeli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął, z zastrzeżeniem art. 133, okres 2 lat

Kancelaria Patentowa Szczecin Wynalazek

Ustawy z dnia 30.06.2000r.

§24

 • Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki.- na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania,

§25

 • Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.
 • Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
 • Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nie udostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.
 • Przepisy ust. 1-3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie.

§26

 • Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.
 • Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3.

§27

 • Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

§28

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:

 • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie
 • przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • programów do maszyn cyfrowych;
 • przedstawienia informacji.

§25

Patentów nie udziela się na:

 • wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania ów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

Kancelaria Patentowa Szczecin Wzór użytkowy

Ustawy z dnia 30.06.2000 r

Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami.

 • Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
 • Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.
  • Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.
 • Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.
 • Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.

Kancelaria Patentowa Szczecin Wzór przemysłowy

Ustawy z dnia 30.06.2000 r

Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami.

 • Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu.
 • Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma.
  • Przez uzyskanie prawa z rejestracji
   • Uprawniony nabywa prawo: wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP lub na terenie Unii Europejskiej (EUIPO).
   • Uprawniony może zakazać osobom trzecim:
    • wytwarzania,
    • oferowania,
    • wprowadzania do obrotu,
    • importu,
    • eksportu,
    • lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądz zastosowany,
    • lub składowania takiego wytworu do takich celów.

Prawa rejestracji udziela się na 25 lat, podzielone na pięcioletnie okresy.

Kancelaria Patentowa Szczecin Kontakt

TeCo - KANCELARIA PATENTOWA
inż. Ewa Apanasewicz - rzecznik patentowy Szczecin

NIP: 851-123-94-79
REGON: 810971024

al. M. J. Piłsudskiego 9/9
70-422 Szczecin

tel. kom. 605-954-093
tel. kom. 693-319-937
tel./fax 91/433-93-33
e-mail: teco@kancelariapatentowa.szczecin.pl
e-mail: teco@wp.pl fb.com/KancelariaPatentowaSzczecin